කාන්තාවකට ලිංගික හැඟීම් මතුවන අයුරු Lingika Sathuta

කාන්තාවකට ලිංගික හැඟීම් මතුවන අයුරු කාන්තාවකට සහ පිරිමියකුට ලිංගිකව එක්‌වීම සඳහා හැඟීමක්‌ මතුවන්නේ ඔවුනොවුන් අතර මතුවන සිතුවිලි අනුවය. නිරෝගී කාන්තාවකට සහ පිරිමියකුට වුව ඒ සඳහා සිතුවිලි පහළ නොවේ නම් …

පුරුෂ ලිගුව අගල් 10 පහසුවෙන් දිගුකර ගතහැකි රහසක්

තල තෙල් තේ හැඳි 1/4, අශ්වාගන්ධ තෙල් තේ හැඳි 1/4, කපුරු තෙල් බින්දු කීපයක්(5) මෙම තෙල් වර්ග 3 එකට ගෙන මද ගින්නේ තත්පර කීපයක් රත්කර ගන්න. මෙහිදි, ඔබගෙ ලින්ගුවෙ …

බහුලව පවතින ලිංගික ගැටළු Lingika Gatalu 2017

බහුලව පවතින ලිංගික ගැටළු පුරුෂයින්ට • ක්ෂණික මෝචනය • ශිෂ්ණය ප්රාණවත්වීමේ දුබලතා ස්ත්රින්ට • යෝනි මාර්ගය හැකිලීම (vaginismus) දෙපක්ෂයටම • ලිංගික අවශ්යතාවයක් නොමැති වීම ක්ෂණික මෝචනය මේ වචනයෙන් අප …
error: Content is protected !!